OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. Definice pojmů
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) se vztahují na obchodní vztahy mezi společností Gentlemen ‘s, s.r.o., se sídlem Nezábudkova 8, 917 02 Trnava IČ: 47 877 138, a spotřebitelům. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 34901 / T, která je provozovatelem obchodního systému (dále jen “provozovatel a / nebo prodávající”) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen “obchod”).
  • Spotřebitelům se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
  • Na obchodní jakož i další související právní vztahy, které vzniknou při uzavírání kupních smluv podle těchto VOP, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
   Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku (v případě, že neplatí ustanovení bodu 2).
  • Spotřebitel je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická či právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.
  • Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o spotřebiteli, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.
  • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
  • Zboží – produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím obchodu.
 2. Obecná ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
  • Odesláním elektronické objednávky spotřebitel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení “Všeobecných obchodních podmínek” ve znění platném v den odeslání objednávky.
  • Spotřebitel prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  • Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito “Všeobecnými obchodními podmínkami” se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony slovenského právního řádu.
  • Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 3. Způsob uzavření kupní smlouvy
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.
  • Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.
  • K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení, této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou.
  • V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 5 dnů od objednání. Pokud v této lhůtě nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována. Zboží bude zasláno až po připsání celé částky na účet včetně poštovného.
  • Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží spotřebiteli v požadované lhůtě, pokud se nedohodnou jinak. Kupní cena, pokud byla zaplacena, bude vrácena nejpozději ve lhůtě 15 dnů na účet spotřebitele.
 4. Kupní cena, platby
  • Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat spotřebiteli zboží za cenu platnou v době uzavření kupní smlouvy.
  • Kupní cena se platí způsobem, který je uveden na stránce prodávajícího v části Platba a doprava.
  • Akční ceny a zvýhodněné nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem “akce” nebo “zleva”. Platnost akce trvá do vyprodání zásob nebo po stanovenou lhůtu.
  • V případě, že spotřebitel zaplatí kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího.
  • Prodejce není plátcem DPH.
  • V případě, že si spotřebitel zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto řízení považováno za porušení “Obchodních podmínek” a “Kupní smlouvy”. Pokud nebude zásilka převzata, prodávající si bude uplatňovat úhradu vzniklých nákladů vynaložených na odeslání, případně na uskladnění.
 5. Dodací podmínky
  • Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště nebo místo, resp. sídlo podnikání spotřebitele uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů, nebo jiným způsobem na základě vzájemné dohody.
  • Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním spotřebiteli.
  • Vlastnické právo na zboží přechází na spotřebitele dodáním zboží s výhradou vlastnického práva – úplným zaplacením kupní ceny.
  • Prodávající dodá zboží spotřebiteli co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. Spotřebitel bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat spotřebiteli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této věci v co nejkratším čase spotřebitele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
  • Při přebírání zboží je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku uvedeného na stránce v kapitole “Platba a doprava”.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele momentem převzetí zboží spotřebitelem nebo pověřenou osobou, nebo když tak neučiní včas, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a spotřebitel zboží nepřevezme.
  • Prodávající dodá spotřebiteli nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.
  • Pokud prodávající nemůže dodat objednané zboží, je o tom povinen neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží. Kupující má možnost se dohodnout na náhradním plnění.
 6. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele
  • Prodávající je povinen dodat na základě potvrzené objednávky – kupní smlouvy, zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu.
  • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny spotřebitelům.
  • Spotřebitel je povinen převzít objednané zboží, zaplatit dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem pověřené osoby.
  • Spotřebitel má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Spotřebitel má právo podle § 12 odst. 1 zák. č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být písemné podání o odstoupení doručeno prodávajícímu a v této lhůtě musí být doručen i zboží v původním stavu. Zboží musí být neporušené, nepoužité v původním obalu. V odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu, doklad o zaplacení. Odstoupení od smlouvy se může uskutečnit elektronickou formou komunikace na e-mail adresu info@milnikovekarticky.cz
  • Zboží je třeba poslat na adresu prodávajícího, ne jako dobírku. Zboží doporučujeme pojistit.
  • Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající vrátí spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne fyzického obdržení a překontrolování zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady spotřebitele zpět.
 8. Záruka, reklamace
  • Záruční doba v souladu se zákonem č 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, je stanovena na minimálně 24 měsíců. Běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů Slovenské republiky.
  • V případě doručení poškozeného zboží má spotřebitel právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
  • Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury prodávajícímu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře dostane spotřebitel od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na email.
  • Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace zboží ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech do 30 dnů. Po určení způsobu reklamace musí být reklamace vyřízena ihned, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace spotřebiteli v zákonné lhůtě a to písemně (e-mailem, poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající spotřebiteli spolu se zbožím, resp. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu výrobku za nový.
  • Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
  • Reklamaci uplatněte na adrese: info@milnikovekarticky.cz
  • Reklamace musí obsahovat: číslo faktury (resp. Kopii dokladu o nabytí), přesný název zboží, popis vady, nebo poškození zásilky, fotodokumentaci poškozeného zboží (pokud je to možné).
  • Reklamované zboží je třeba poslat vždy běžným balíkem na adresu: Gentlemen ‘s, s.r.o., se sídlem Nezábudkova 8, 917 02 Trnava. Součástí zboží musí být doklad o zaplacení.
 9. Ochrana osobních údajů
  • Směrnice pro ochranu osobních údajů společnosti Gentlemen ‘s s.r.o. se nachází zde
 10. Orgán dozoru
  • Slovenská obchodní inspekce (SOI). Inspektorát SOI pro Trnavský kraj.

11. Alternatívne riešenie sporov

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na ahoj@milniky.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU
Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

12. Závěrečná a přechodná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek a povinnost písemného oznámení změny je splněna umístěním na internetové stránce obchodu provozovatele.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 05. 2018.
Napište nám

Zeptejte se nás na cokoliv :)

Not readable? Change text. captcha txt
0