Tato směrnice se vztahuje na obchodní vztahy mezi společností Sale Media, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 2579/8 947 03 Hurbanovo – Bohatá IČ: 50030736, (dále jen Poskytovatel) a spotřebitelem.

Spotřebitel, který je fyzickou osobou, podpisem Smlouvy nebo odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracovávání uvedených osobních údajů se provádí na právním základě: zpracování osobních údajů je nezbytné k provedení Objednávky na základě žádosti Spotřebitele ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen “GDPR”) Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem a jejich použití pro fakturační účely a další úkony spojené s objednávkou, včetně pozdější komunikace s Spotřebitelem (reklamace, odstoupení od smlouvy a pod.), jakož i pro potřeby vlastního marketingu Poskytovatele, pro účely nabízení Služeb, zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms, telemarketing). Spotřebitel nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v bodě 13.1. těchto VOP a jejichž zpracování není slučitelné s právním základem uvedeném v bodě 13.1. těchto VOP, pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého Spotřebitelem dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Spotřebitel má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.
Poskytovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci objednávky. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou produktů, u nichž je výslovně uveden opak. V takovém případě je však Poskytovatel povinen ve smluvním vztahu s třetí osobou dohodnout ochranu osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů, a zároveň je ve Smlouvě povinen informovat Spotřebitele, že poskytnutí osobních údajů třetí osobě je nezbytné pro plnění smlouvy a v opačném případě nelze Službu poskytnout. Pro tyto účely je nezbytné, aby Poskytovatel získal od Spotřebitele souhlas.
Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel se zavazuje provést všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Spotřebitele, jakož i k zajištění všech datových, databázových a poštovních souborů Spotřebitele před jejich ztrátou, poškozením nebo zničením.
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro účely realizace Objednávky.
Poskytovatel je oprávněn provádět s osobními údaji pouze zušlechťovací operace nezbytné pro splnění účelu zpracování, a to zejména: získávání, shromažďování, uchovávání a likvidaci.
Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, aby bylo možné dosáhnout účelu zpracování a pouze v souladu s podmínkami tohoto dokumentu, případně písemnými pokyny Spotřebitelské a to i tehdy, jde-li o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, Poskytovatel je při takovém přenosu povinen oznámit Spotřebiteli tento požadavek před zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je slovenská republika vázána, takové oznámení nezakazuje z důvodů veřejného zájmu.
Poskytovatel je povinen chránit zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování.
Poskytovatel prohlašuje že zaručuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů, přičemž při přijímání technických a organizačních opatření k zajištění ochrany práv a ochrany osobních údajů zákazníků Spotřebitele zejména před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím přenášených osobních údajů, uchovávaných osobních údajů nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněným přístupem, bral v úvahu povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů, rizika, které jsou způsobilé narušit bezpečnost ochrany osobních údajů a jejich závažnost.
Poskytovatel je povinen neposkytnout osobní údaje třetím osobám, nepoužít osobní údaje k jinému než dohodnutý účel, nezneužít pro svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby a nenákladné s osobními údaji v rozporu s tímto dokumentem.

Poskytovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích získaných o zákaznících Spotřebitele. Osobní údaje nesmí využít pro osobní potřebu, nesmí je zveřejnit, poskytnout ani zpřístupnit. Tuto mlčenlivost se zavazují zachovat i po realizaci objednávky. Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci a jiné jimi pověřené osoby, jakož i případní externí spolupracovníci.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Spotřebiteli veškeré informace nezbytné k prokázání splnění povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnout Spotřebiteli součinnost v rámci auditu ochrany osobních údajů a kontroly ze strany Spotřebitele nebo auditora, jehož pověřil Spotřebitel.
Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Spotřebiteli, jestliže podle názoru Poskytovatele jakýkoliv pokyn udělen Spotřebitelem porušuje zákon o ochraně osobních údajů, zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouvu, kterou je Slovenská republika vázána, které se týkají ochrany osobních údajů.
Poskytovatel v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Spotřebiteli jako dotyčné osobě následující informace:
Identifikační údaje Poskytovatele: Sale Media, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 2579/8 947 03 Hurbanovo – Bohatá IČ: 50030736; Poskytovatele lze kontaktovat na e-mailové adrese: ahoj@milniky.sk nebo telefonicky na čísle: +421915200177;
Účel, jakož i právní základ zpracování osobních údajů, je uveden v tomto dokumentu
Seznam osobních údajů je uveden v tomto dokumentu;
Ve zvláštních případech, kdy je pro poskytnutí Služby Poskytovatelem nezbytné poskytnout osobní údaje třetí osobě nebo přenést osobní údaje do třetí země, poskytne Poskytovatel o této skutečnosti Spotřebiteli informaci.
Spotřebitel má právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
Spotřebitel při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. podle § 100 Zákona o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů uvedených v bodu 13.1. Spotřebitelem je potřebné pro realizaci objednávky.
Informace o právech dotčené osoby – Spotřebitele:
Osoba poskytující osobní údaje (dotčená osoba – Spotřebitel) má ve smyslu ustanovení čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR následující práva
Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR: Subjekt údajů má právo získat od Poskytovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedených v tomto dokumentu.
Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Právo na výmaz osobních údajů podle čl 17 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz, pokud:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu,
osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud:
dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Poskytovateli ověřit správnost osobních údajů,
zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
Poskytovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,
dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezí, je Poskytovatel povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeny.

Na základě čl. 19 GDPR je Poskytovatel v případě, pokud to dotyčná osoba požaduje, povinen informovat dotčenou osobu o příjemcích, kterým Poskytovatel oznámil opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.
Právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli.
Právo namítat zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR: Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděny na právním základě z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Poskytovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.
Na základě čl. 22 GDPR má dotyčná osoba právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.
Na základě čl. 34 GDPR má dotyčná osoba právo, aby jí Poskytovatel bez zbytečného odkladu oznámil porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva fyzické osoby.
Poskytnutí informací dotyčné osobě
Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě na její žádost informace podle čl. 13 GDPR a oznámení podle čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může Poskytovatel poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem. Poskytovatel je při uplatňování práv podle čl. 15 až 22 GDPR povinen poskytnout dotčené osobě součinnost.
Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě informace podle bodu 1 do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může Poskytovatel v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Poskytovatel je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.
Informace podle bodu 1 poskytuje Poskytovatel bezplatně.
Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, Poskytovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.
Omezení práv dotčené osoby
K omezení práv dotčené osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Poskytovatel informuje dotyčnou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.

Napište nám

Zeptejte se nás na cokoliv :)

Not readable? Change text. captcha txt
0