OBECNÉ

Reklamační formulář

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “reklamační řád”).

Postup kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č.40 / 1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného a úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících, se řídí podle § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.
K zajištění jednotného, ​​rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného prostřednictvím elektronické komunikace ve společnosti Sale Media, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 2579/8 947 03 Hurbanovo – Bohatá IČ: 50030736, která je zapsána v obchodním rejstříku okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 39688/N, se vydává tento reklamační řád:

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI Sale Media, S.R.O.

1. POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Při přebírání zboží zkontrolujte fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, bez převzetí zásilky sepište s řidičem protokol o škodě.

Následně vyplňte reklamační formulář (viz níže). Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Pokud zjistíte mechanické poškození zapříčiněné přepravou až po rozbalení zboží, okamžitě nám tuto skutečnost nahlaste. Později nebude reklamace mechanického poškození zapříčiněného přepravou uznána.

2. UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY – REKLAMACE BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY

Pokud se zjistí chyba zboží, na který se vztahuje reklamace během záruční doby, vyplňte reklamační formulář (viz níže). Následně Vám sdělíme jak postupovat. Zboží je třeba zaslat jako balík na naši adresu a doporučujeme ho pojistit. Neposílejte zboží na dobírku.

Pokud si chcete uplatnit právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (§ 598 OZ), je třeba doručit originál účetního dokladu.

3. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

3.1. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace zboží ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech do 30 dnů. Po určení způsobu reklamace reklamace musí být vyřízena ihned, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace spotřebiteli v zákonné lhůtě a to písemně (e-mailem nebo poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající spotřebiteli spolu se zbožím, resp. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu výrobku za nový.

3.2. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

3.3. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních dvanácti měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

3.4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po dvanácti měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu-uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4. PRÁVA SPOTŘEBITELE

4.1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem.

4.2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.3. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

4.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

4.6. Li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

4.8. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

4.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání.

4.10. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.11. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud si spotřebitel věc po vyřízení reklamace včas nepřevezme, začne záruční doba běžet odedne, kdy byl povinen si věc po reklamaci převzít.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.milnikovekarticky.cz.

5.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 05. 04. 2013.

Napište nám

Zeptejte se nás na cokoliv :)

Not readable? Change text. captcha txt
0